İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARLA İLİŞKİLER
AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metniyle, İstanbul Bilgi Üniversitesi (“Bilgi” veya “Üniversite”) Mezunlarına (“Mezunlar”) ait kişisel verilerin Bilgi tarafından hangi amaçlarla ve hangi hukuki sebeplere dayanılarak işlendiğine dair bilgilendirme sağlanması ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amaçlanmaktadır.

I. Veri Sorumlusu Sıfatını Taşıyan Tüzel Kişilik

Kanun uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu sıfatını taşıyan olarak İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenecektir. 

II. Kişisel Veri İşleme Amacı

Üniversitemizin Mezunlarla İlişkiler hizmetleri ve uygulamaları “mezun.bilgi.edu.tr” kapsamında;

 • Mezun öğrencilerin mentor olmaları
 • Mezunların aktif öğrencilerle birebir diyaloga girebilecekleri chat uygulamaları
 • Mezun öğrenci veri tabancı oluşturmak
 • Mezun öğrenci profillerine ilişkin istatistikleri oluşturmak
 • Mezun öğrencilere Mezun Kartı vermek
 • Mezun öğrencilere Bilgi etkinliklerinden haber vermek
 • Mezun öğrencilere yönelik avantajları duyurmak
 • Mezun öğrencilere iş imkanlarını paylaşmak      

Kişisel verilerinizle ilgili detaylı bilgilere; İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğrencilere Özgü Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’ndan ulaşabilirsiniz. 

III. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Alıcı Grupları ve Aktarım Amaçları

mezun.bilgi.edu.tr sayfasında sunulan yukarıda belirttiğimiz programlar ve hizmetler kapsamında işlenen mezun ve aktif öğrencilerimize ait kişisel veriler;

 • Bu platformlarda mentor veya tavsiye talep eden sıfatıyla bir araya gelen öğrencilerimizle,
 • Kurumsal İlişkiler ve Mezunlarla İlişkiler Ofisi ile,
 • Platformu işletmek amacıyla destek aldığımız firma ile,
 • Mezunlar Derneği ile,
 • Talep halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile

paylaşılmaktadır. 

IV. Kişisel Veri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz mezun.bilgi.edu.tr sayfası üzerinden gerçekleştireceğiniz üyelik işlemi ile ve/veya Facebook&LinkedIn hesaplarınız ile üyelik gerçekleştirmeniz durumunda, ilgili sosyal medya platformları aracılığıyla elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu sayfalar ve sistem üzerinde belirtilen yöntemle toplanan kişisel verileriniz;

 • Kanunlarda öngörülen hallerde (YÖK mevzuatı),
 • Sizin tarafınızdan aleni kılındığı kapsam ve ölçüde,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, ve
 • Üniversite’nin meşru menfaati,

 hukuki sebebine istinaden işlenmektedir.

V. Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Veri sahipleri olarak, Kanun’un 11. Maddesinde yer alan haklarınız aşağıdaki gibidir:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Mezun, yukarıda belirtilen haklarına yönelik taleplerini Emniyettepe Mah. Kazım Karabekir Cad. No: 2/13 34060 Eyüpsultan/ İstanbul adresine yazılı olarak iletebilecektir. Üniversite, yukarıda yer alan talepler uyarınca, gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan gerçekleştirebilir.

Mezun, işbu Aydınlatma Metni’ne konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğini taahhüt eder. Mezun’un güncel bilgileri sağlamamış olmasından kaynaklanabilecek herhangi bir zararda Üniversite sorumluluğu doğmayacaktır.

VI. Kişisel Verileri Saklama Süreleri

Üniversite, Mezun tarafından sağlanan Kişisel Verileri, Mezun tarafından aksi yönde bir talep iletilmediği sürece, işbu Aydınlatma Metni’nde belirlenen amaçlar kapsamında işleyebilecektir.

Ayrıca Üniversite, üyelik süresinin hitamını takip eden süreçte, 6698 Sayılı Kanun’da yer alan hallere ek olarak, herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca Kişisel Verileri saklayabilecektir. Bu süre üyeliğin sona ermesini takiben 10 yıldır.

VII. Gizlilik Politikası Üzerinde Gerçekleşecek Olan Değişiklikler

Üniversite, işbu Aydınlatma Metni hükümlerini ilgili süreçler ve mevzuatta söz konusu olabilecek değişiklikler doğrultusunda “mezun.bilgi.edu.tr” üzerinden yayınlamak suretiyle değiştirebilir. Değişiklikler, Aydınlatma Metni hükümleri yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır. Mezunlarımıza değişikliklerle ilgili olarak, web sitesi üzerinden gerekli bilgilendirmeler yapılır.